ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА DEWAR'S "НАГРАДИ СРЕЩУ КАПАЧКИ"

ПРАВИЛА

за провеждане на промоционална игра на Dewar`s

„НАГРАДИ СРЕЩУ КАПАЧКИ“

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта със заведения, участващи в играта.

1.2. С подписване на заявление за участие, съгласно настоящите правила, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на сайта на Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай, че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

 

РАЗДЕЛ 2. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Играта се провежда в периода от 01.0