Купи бутилка Dewar’s или Aberfeldy и спечели !

 

Dewars scratch card

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Купи бутилка Dewar’s или Aberfeldy и спечели“ в

ОБЕКТИТЕ НА МЕТРО

                          

Част 1   1             Наименование на играта:

                               „Купи бутилка Dewar’s или Aberfeldy и спечели“

                2             Организатор на играта:

                               Играта се организира и провежда от „Софсток ЛТД“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 040479640, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 46, МОЛ: Лиляна Лазарова, тел. (+359) 29045800, наричано по – долу в настоящите Общи правила „Организатор/а“.

Част 2                   Достъпност на Общите правила:

                3             Общите правила се разпространяват посредством отпечатване и предоставяне на разположение на потребителите/клиентите в търговските обекти, които имат сключен договор с Организатора и в които се провежда играта и на уеб-страницата на Организатора www.sofstok.com. Общите правила са достъпни на уеб-страницата на Организатора за целия период на продължителността на играта.

                4             Запознаването на потребителите / клиентите с Общите условия и механизма на действие на играта следва да се извършва изцяло при спазване на добрите търговски практики и правилата за лоялна конкуренция, описани в Закона за защита на конкуренцията, Националния етичен кодекс за реклама и търговски комуникации и българското законодателство.

                5             Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите правила, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на уеб-страницата на Организатора www.sofstok.com. Актуализираните общи правила се предават и на обектите, в които се провежда играта.

                6             При участие в играта участниците се обвързват с сроковете и правилата, част от разпоредбите на долуописаните Общи правила и се съгласяват да ги спазват.

                              

Част 3                   Територия на провеждане и продължителност на промоционалната активност:

                7             Промоционалната активност се организира и провежда в следните търговски обекти на партньора „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км.:

                а             Обект 1: Метро София, бул. Цариградско шосе 7-11 км

                б             Обект 2: Метро София, бул. Европа 182

                              

                8             Играта се провежда в периода 14.10.2021 г. до 24.10.2021 г. или до изчерпване на количествата на наградите, предназначени за играта – което от двете събития настъпи по – рано. При съмнения у потребителите, конкурентите или Комисията за защита на конкуренцията следва да се има предвид следното: Промоционалната активност започва на 14.10.2021 г. и ще продължи до 24.10.2021 г. (включително) или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано, без оглед на поставянето на предназначените за играта рекламни материали на територията на търговските обекти, в които се осъществява промоцията преди и/или след посочените дати.

Част 4                   Право на участие

                9             Право на участие имат всички граждани на Република България, на държави-членки на Европейския съюз и на всички трети страни, които са на възраст над 18 г. В играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

                10           Настоящата игра няма за цел подтикване към употреба на алкохолни напитки и не е насочена към аудитория от лица, ненавършили осемнадесет години. С настоящите общи условия Организаторът, от свое име и във връзка с Общите стандарти и Правилата на Националния етичен кодекс за реклама и търговски комуникации призовава за отговорна консумация на алкохолните напитки. Потребителите/Клиентите могат да се запознаят с правилата и принципите за отговорна консумация на следния адрес: http://konsumirai-otgovorno.bg/

                11           Участващите в промоционалната активност приемат настоящите Общите правика, без да е необходимо изрично волеизявление.

Част 5                   „Участващи“ продукти

                12           Продуктите, които предоставят право на участие в играта, са следните:

                а             Dewar’s White Label с алкохолно съдържание от: 40 %

                б             Dewar’s Caribbean Smooth 8 Y.O. с алкохолно съдържание от: 40 %

                в             Dewar’s 12 Y.O. с алкохолно съдържание от: 40 %

                г              Dewar’s 15 Y.O. с алкохолно съдържание от: 40 %

                д             Aberfeldy 12 Y.O. с алкохолно съдържание от: 40%

Част 6                   Награди

                13           С участие в промоционалната активност се печели една от следните награди:

                а             Ключодържател, брандиран с лого на Dewar’s  - 150 бр

                б             Кожена гривна, брандирана с лого на Dewar’s - 150 бр.

                в             Стъклена чаша за уиски, брандирана с лого на  Dewar’s - 150 бр.

Част 7                   Механизъм на играта:

                14           Всеки, желаещ да участва в играта, трябва да закупи 1 бутилка от някое от „участващите продукти“, описани в част 5, т. 12 от настоящите Общи правила през периода на играта от търговските обекти, на територията на които се провежда играта. След заплащане на касата, клиентът посещава специализирания щанд, който се намира на територията на търговския обект, и от където ще получи скреч карта, предоставяща му възможност да спечели някоя от наградите, изброени в част 6, т. 13 от настоящите Общи правила.

                15           Закупуването на 1 бутилка от „участващите продукти“ дава право на една скреч карта. С една скреч карта може да бъде спечелена само една награда.

                16           Наградите са моментни и се получават след изтриване на печеливша скреч карта на специализирания щанд, разположен в търговските обекти, на територията на които се провежда играта, и от които са закупени „участващите продукти“, от представител на Организатора

                17           Върху всяка скреч карта е отпечатано специално поле за изтриване:

                а             При изтрито поле, с отпечатан върху него надпис „Ключодържател“ - предметната награда на Потребителя/Клиента е ключодържател, брандиран с логото на DEWAR’S.

                б             При изтрито поле, с отпечатан върху него надпис „Гривна“ - предметната награда на Потребителя/Клиента е кожена гривна, брандирана с логото на DEWAR’S.

                в             При изтрито поле, с отпечатан върху него надпис „Чаша“ - предметната награда на Потребителя/Клиента е стъклена чаша, брандирана с логото на DEWAR’S.

                18           Наградите не могат да бъдат замествани със свой паричен еквивалент.

                19           Организаторът информира потребителите/клиентите, че за участие не се изисква допълнително заплащане извън цената на напитката. При поискано такова от страна на търговски обект/персонал на търговски обект Организаторът не носи отговорност.

Част 8                   Скреч карти

                20           На скреч картата е разположено поле, предназначено за изтриване (скреч поле). С изтриването на скреч полето, се визуализира коя от наградите съответния потребител/клиент печели.

                21           За целите на настоящата промоционална активност са отпечатани 450 бр. скреч карти.

Част 9                   Отговорност

                22           Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред Потребителите/Клиентите за награди, надвишаващи посоченото в настоящите Общи условия количество.

                2322      Организаторът на настоящата промоционална активност не носи отговорност за качеството на наградите и за евентуални вреди, причинени от наградата.

                24           Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградите, посочени в част 6, т. 12 от настоящите Общи условия.

Част 10                 Прекратяване на играта

                25           Организаторът запазва правото си да прекрати Промоцията, като обяви прекратяването при спазване на настоящите Общи правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при други обективни причини, както и при възникване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

Част 10                 Лични данни

                26           Механизмът на играта не изисква събиране на лични данни и такива не се събират от участниците.

Част 10                 Спорове

                27           Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Комуникацията с организатора, в това число във връзка с въпроси по настоящите Общи условия се осъществява на:

Е – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                               Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на конкуренцията, Закон за защита на потребителите, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите.

   

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

За всякакви въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или на пощенски адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 46. Тъй като комуникацията по имейл не винаги е сигурна, не споделяйте с нас чувствителна информация по имейл.Публикувана в Новини