ПРОМОЦИЯ СЪС СКРЕЧ КАРТИ


 

ПРОМОЦИЯ СЪС СКРЕЧ КАРТИ

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

І. ИЗПЪЛНИТЕЛ

 1. 1.  Промоцията със скреч карти се организира и провежда от „Софсток ЛТД“ ООД, с ЕИК: 040479640, със седалище и адрес на управление: бул. „Цветан Лазаров“ № 46, 1592 София, България. („ИЗПЪЛНИТЕЛ").

 

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. 2. Общите условия за провеждане и участие в промоцията са публично оповестени на електронния сайт: www.sofstok.com и са достъпни за заинтересованите лица през периода на провеждане на промоцията: 10.07.2020 г. – 10.08.2020 г.
 2. 3. Изпълнителят си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на електронния сайт: www.sofstok.com и стават задължителни за всички участници.
 3. 4. За да вземете участие в промоцията, трябва да сте лице, закупило кафе или напитка с кафе с марка Lavazza, както и да е спазило условията на промоцията.
 4. 5. Други продукти, освен тези носещи марката Lavazza, не участват в промоцията.
 5. 6. Участниците в промоцията трябва да са жители на Република България и да имат навършени 18 години. В тази промоция не могат да участват служители на Изпълняващия промоцията или на свързани с него компании, техните семейства, подизпълнители или други лица, свързани по какъвто и да било начин с тази промоция.
 6. 7. Промоцията е отворена за участие от 10 юли до 10 август или до изчерпване на скреч картите („ПЕРИОДЪТ НА ПРОМОЦИЯТА“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ. НАГРАДИ

 1. 8. Механизъм на промоцията: при покупка на кафе или напитка с кафе на марката Lavazza в обект, в който промоцията е активна, получавате скреч карта и имате възможност да спечелите следните награди директно в обекта:

1) кафе еспресо (което може да се консумира и друг ден в същото заведение);

2) чаша тип „мъг“;

3) пластмасова чаша за път;

4) златно кафено зърно 1,43 г. 14 карата;

5) таблет Lenovo;

 1. 9. Обектите, активни в промоцията, ще бъдат публикувани на електронния сайт: www.sofstok.com;
 2. 10. Настоящата промоция важи само за продукти, които са закупени от обекти (заведения), участващи в промоцията.
 3. 11. Посочените награди не са възстановими, не подлежат на подмяна, на прехвърляне или замяна за паричната им стойност.
 4. 12. Освен ако печелившите не изразят отказа си в писмен вид, в рамките на 2 седмици от уведомлението за печалба, те  приемат да участват до разумна степен в рекламни прояви, организирани от Изпълнителя на промоцията или негови подизпълнители, а Изпълнителят на промоцията си запазва правото да използва имената на победителите за рекламни цели, както и в социални мрежи (Facebook и Instagram).
 5. 13. Победителите може да бъдат помолени да предоставят валиден документ за самоличност преди да получат наградите си.

 

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 1. 14. В случай на непредвидени или форсмажорни обстоятелства, Изпълнителят на промоцията си запазва правото да промени или преустанови, временно или постоянно, тази промоция без предварително уведомление.
 1. V. ОТГОВОРНОСТ
 2. 15. Изпълнителят не носи отговорност пред участниците в промоцията за евентуално претърпени вреди или пропуснати ползи от тях, освен ако те са причинени умишлено от Изпълнителя или негови служители.
 3. 16. Изпълнителят не носи отговорност пред участниците в промоцията за евентуално възникнали проблеми в резултат на настъпване на обстоятелства извън неговия контрол (форсмажорни обстоятелства) – случаи на непреодолима сила, случайни събития и т.н.
 4. 17.  Участникът се съгласява да бъде обвързан с решенията на Изпълнителя на промоцията,  които са окончателни във всички аспекти на промоцията. Никаква кореспонденция няма да се води във връзка с решенията на Изпълнителя на промоцията.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. 18. Тези условия за участие се прилагат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България и страните са съгласни да се подчиняват на изключителната юрисдикция на българския съд, включително на евентуално предприемане на всякакви съдебни или допълнителни действия за компенсация.
 2. 19. Освен за целите на изпълнение на промоцията, Изпълнителят на промоцията няма да използва личните данни на участниците за други цели без изричното им съгласие.
 3. 20.  Чрез участието си в промоцията, участникът се съгласява да бъде обвързан с тези условия.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.07.2020 г.

Публикувана в Новини